User Tools

Site Tools


m-shell-v-ch-s-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

m-shell-v-ch-s-wikipedia [2018/11/23 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Trong bảo mật máy tính <b> shellcode chữ và số </b> là một shellcode bao gồm hoặc lắp ráp chính nó khi thực thi thành các ký tự ASCII hoặc Unicode hoàn toàn gồm chữ và số như 0-9, AZ và az. <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Loại mã hóa này là được tạo ra bởi tin tặc để ẩn mã máy làm việc bên trong những gì dường như là văn bản. Điều này có thể hữu ích để tránh phát hiện mã và cho phép mã đi qua các bộ lọc xóa các ký tự không phải chữ và số từ các chuỗi (một phần, các bộ lọc như vậy là một phản ứng đối với các khai thác shellcode không phải là chữ và số). Một loại mã hóa tương tự được gọi là mã có thể in được và sử dụng tất cả các ký tự có thể in (0-9, AZ, az,! @ #% ^ &amp; * () V.v.) Nó đã được chỉ ra rằng có thể tạo shellcode trông như viết bình thường bằng tiếng Anh <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​ Viết mã số hoặc chữ số có thể in đòi hỏi sự hiểu biết tốt về kiến ​​trúc bộ lệnh của (các) máy mà trên đó mã sẽ được thực thi. Nó đã được chứng minh rằng có thể viết mã chữ và số có thể thực thi trên nhiều máy. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li>​ Tệp kiểm tra EICAR - một mẫu thử được sử dụng để </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Further_reading">​ Đọc thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659011]</​pre>​
  
 + </​HTML>​
m-shell-v-ch-s-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/23 17:13 (external edit)