User Tools

Site Tools


m-s-d-li-u-cho-th-y-s-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

m-s-d-li-u-cho-th-y-s-wikipedia [2018/11/23 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Đây là <b> mã số cho Thụy Sĩ </b>.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Country">​ Quốc gia </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Đây là các mã dành cho quốc gia. Xem mã quốc gia để có giải thích đầy đủ hơn.
 +</p>
 +<​dl><​dt>​ CH </dt>
 +<dd> Mã quốc gia ISO (ISO 3166-1 alpha-2, hai chữ cái) </dd>
 +<dd> Tên miền cấp cao nhất của mã quốc gia Internet (ccTLD) (xem <b> .ch </b>) </dd>
 +<dd> Phân biệt dấu hiệu của các phương tiện giao thông quốc tế </dd>
 +<dd> Liên minh quốc tế Đường sắt UIC Mã quốc gia </dd>
 +<dd> WIPO ST.3 </dd>
 +<dt> CHE </dt>
 +<dd> Mã quốc gia ISO (ISO 3166-1 alpha-3, ba mã thư) </​dd></​dl><​dl><​dt>​ EO39 </dt>
 +<dd> Danh mục các đơn vị lãnh thổ cho thống kê (NUTS) </dd>
 +<dt> HB </dt>
 +<dd> Tiền tố đăng ký máy bay ICAO (từ năm 1935, trước: CH) </dd>
 +<dt> HBA-HBZ, <br/> HEA-HEZ: Tiền tố gọi ITU [19659018] LS </dt>
 +<dd> Mã sân bay ICAO hoặc chữ quốc tịch cho chỉ báo vị trí <br/> (xem thêm: <b> Danh sách mã sân bay: LS </b>) </dd>
 +<dt> SUI </dt>
 +<dd> Mã quốc gia IOC </dd>
 +<dd> FIFA country code </dd>
 +<dd> Mã thư ITU cho thành viên-quốc gia </dd>
 +<dt> SW </dt>
 +<dd> Mã quốc gia tiêu đề thư WMO </dd>
 +<dt> SZ </dt>
 +<dd> Mã quốc gia FIPS </dd>
 +<dd> Thư viện mã quốc gia có thể đọc được của Quốc hội </​dd></​dl><​dl><​dt>​ 41 </dt>
 +<dd> Mã gọi quốc gia </dd>
 +<dt> 85 </dt>
 +<dd> Mã quốc gia số UIC quốc tế Đường sắt </dd>
 +<dt> 228 </dt>
 +<dd> E.212 Mã quốc gia di động </dd>
 +<dt> 269 </dt>
 +<dd> Mã số nhận dạng hàng hải ITU </dd>
 +<dt> 756 </dt>
 +<dd> Mã quốc gia ISO (số ISO 3166-1, mã số) </dd>
 +<dt> 760-769 </dt>
 +<dd> Tiền tố GS1 của GTIN (mã vạch) của GS1 Thụy Sĩ </​dd></​dl><​dl><​dt>​ ШВА </dt>
 +<dd> Mã quốc gia gồm 3 chữ cái Cyrillic theo GOST 7.67 hoặc tiêu chuẩn ISO 3166-88 </​dd></​dl><​p><​i>​ Xem thêm: </i> Mã quốc gia: S # Thụy Sĩ
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​NUTS-2_regions">​ Vùng NUTS-2 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<p> Là một thành viên của EFTA, Thụy Sĩ được bao gồm trong Danh mục các đơn vị lãnh thổ cho thống kê (NUTS). Ba mức NUTS là:
 +</p>
 +<p> Bảy vùng NUTS-2 như sau:
 +</p>
 +<table class="​wikitable sortable"><​tbody><​tr><​th>​ Mã </th>
 +<th> Khu vực </th>
 +<th> Vùng (tên địa phương) </th>
 +<th> Ô
 +</​th></​tr><​tr><​td>​ CH01 </td>
 +<td> Vùng hồ Geneva </td>
 +<td> Région lémanique </td>
 +<td> Vaud, Valais, Geneva
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ CH02 </td>
 +<td> Espace Mittelland </td>
 +<td> Espace Mittelland </td>
 +<td> Berne, Fribourg, Solothurn, Neuchâtel, Jura
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ CH03 </td>
 +<td> Tây Bắc Thụy Sĩ </td>
 +<td> Nordwestschweiz </td>
 +<td> Basel-City, Basel-Quốc gia, Aargau
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ CH04 </td>
 +<td> Zurich </td>
 +<td> Zürich </td>
 +<td> Zurich
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ CH05 </td>
 +<td> Đông Thụy Sĩ </td>
 +<td> Ostschweiz </td>
 +<td> Glarus, Schaffhausen,​ Appenzell Ausserrhoden,​ Appenzell Innerrhoden,​ St. Gallen, Grisons, Thurgau
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ CH06 </td>
 +<td> Miền Trung Thụy Sĩ </td>
 +<td> Zentralschweiz </td>
 +<td> Lucerne, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Zug
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ CH07 </td>
 +<td> Ticino </td>
 +<td> Ticino </td>
 +<td> Ticino
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Dưới mức NUTS, có hai cấp LAU (LAU-1: quận; LAU-2: đô thị).
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Cantons">​ Các ô </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div role="​img"​ class="​noresize"​ style="​width:​ 400px; float: right; clear: right; line-height:​ 1; text-align: center; background-color:​ #ffffff; position: relative; max-width: 100%; overflow-x: auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f8/​Suisse_cantons.svg/​400px-Suisse_cantons.svg.png"​ width="​400"​ height="​283"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f8/​Suisse_cantons.svg/​600px-Suisse_cantons.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f8/​Suisse_cantons.svg/​800px-Suisse_cantons.svg.png 2x" data-file-width="​1052"​ data-file-height="​744"/>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +</​div>​
 +<p> Chữ viết tắt gồm hai chữ cái được sử dụng rộng rãi, ví dụ: trên biển số xe ô tô và làm dấu hiệu cho địa phương trên địa chỉ bưu điện nếu hai địa phương ở các bang khác nhau có cùng tên. Chúng cũng được sử dụng với tiền tố &​quot;​CH-&​quot;​ làm mã ISO 3166-2 của Thụy Sĩ, ví dụ: CH-SZ cho bang Schwyz.
 +</​p><​p>​ SFSO cũng sử dụng một mã số đặt hàng các bang theo thứ tự hiến pháp của chúng (từ 1 đến 26).
 +</​p><​p>​ Mã vùng FIPS 10-4 của Thụy Sĩ đã được chính phủ Hoa Kỳ sử dụng. Tiêu chuẩn này đã được rút vào năm 2008.
 +</​p><​p>​ Mã NUTS-3 được Liên minh châu Âu sử dụng.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Districts">​ Quận </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Các huyện được cấp SFSO mã số gồm ba chữ số.
 +</​p><​p>​ Quận được sử dụng làm cấp LAU-1.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Municipalities">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Xem Số nhận dạng cộng đồng # Thụy Sĩ
 +</​p><​p>​ Đô thị được sử dụng như cấp LAU-2.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Localities">​ Địa phương </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Xem mã bưu điện ở Thụy Sĩ và Liechtenstein
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Airports">​ Sân bay </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Xem
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1273
 +Cached time: 20181118083311
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.160 seconds
 +Real time usage: 0.267 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3345/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 42390/​2097152 bytes
 +Template argument size: 6983/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post‐expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.010/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 818 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 165.146 ​     1 -total
 + ​57.61% ​  ​95.147 ​    26 Template:​Flag
 + ​18.11% ​  ​29.903 ​     1 Template:​Switzerland_Cantons_Labelled_Map
 + ​15.00% ​  ​24.764 ​     1 Template:​Main
 + ​10.42% ​  ​17.212 ​    31 Template:​Image_label_small
 +  8.12%   ​13.416 ​     1 Template:​Portal-inline
 +  7.44%   ​12.287 ​    31 Template:​Image_label
 +  7.35%   ​12.138 ​    26 Template:​Flag/​core
 +  4.16%    6.869      1 Template:​Country_data_Grisons
 +  4.02%    6.642      1 Template:​Country_data_Aargau
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​233538-0!canonical and timestamp 20181118083311 and revision id 868615034
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML>​
m-s-d-li-u-cho-th-y-s-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/23 17:13 (external edit)