User Tools

Site Tools


m-ph-ng-t-u-ng-m-di-ng-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

m-ph-ng-t-u-ng-m-di-ng-wikipedia [2018/11/23 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ <b> Mô phỏng tàu ngầm di động (MOSS) MK70 </b> là một mồi sonar được sử dụng bởi tàu ngầm của Hải quân Hoa Kỳ. Đó là một chiếc xe 10 inch, không có đầu đạn nổ, nhưng có thể tạo ra cả tiếng vang sonar tích cực và chữ ký âm thụ động được ghi lại cực kỳ giống với tàu ngầm phóng. Mục đích của MOSS là tạo ra nhiều mục tiêu với cùng một chữ ký âm. 
 +</​p><​p>​ MOSS ban đầu được phát triển bởi Gould cho đến khi Westinghouse mua lại bộ phận đó. Một số mục tiêu đào tạo dưới nước hiện tại được mô hình hóa sau thiết kế của MOSS. 
 +</​p><​p>​ MOSS đầu tiên được đưa vào hoạt động năm 1976 và được triển khai trên tất cả các tàu ngầm tên lửa đạn đạo của Mỹ từ những năm 1980 cho đến khi nó được rút vào giữa những năm 1990. 
 +</​p>​ 
 +<!--  
 +NewPP limit report 
 +Parsed by mw1269 
 +Cached time: 20181115004930 
 +Cache expiry: 1900800 
 +Dynamic content: false 
 +CPU time usage: 0.076 seconds 
 +Real time usage: 0.134 seconds 
 +Preprocessor visited node count: 95/​1000000 
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000 
 +Post‐expand include size: 6663/​2097152 bytes 
 +Template argument size: 10/2097152 bytes 
 +Highest expansion depth: 6/40 
 +Expensive parser function count: 1/500 
 +Unstrip recursion depth: 0/20 
 +Unstrip post‐expand size: 0/5000000 bytes 
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400 
 +Lua time usage: 0.038/​10.000 seconds 
 +Lua memory usage: 1.09 MB/50 MB 
 +--><​!-- 
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) 
 +100.00% ​ 116.385 ​     1 -total 
 + ​80.20% ​  ​93.336 ​     1 Template:​Unreferenced 
 + ​59.75% ​  ​69.539 ​     1 Template:​Ambox 
 + ​19.65% ​  ​22.875 ​     1 Template:​Submarine-stub 
 + ​17.28% ​  ​20.109 ​     1 Template:​Asbox 
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​217005-0!canonical and timestamp 20181115004930 and revision id 828606665 
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 + </​HTML>​
m-ph-ng-t-u-ng-m-di-ng-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/23 17:13 (external edit)