User Tools

Site Tools


m-l-esp-ine-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

m-l-esp-ine-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/23 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Trong truyền thuyết gốc Ailen, <b> Míl Espáine </b> hoặc <b> Míl Espáne </b> (sau này được Latinh hóa là <b> Milesius </b>; cũng Miled / Miledh) là tổ tiên thần thoại của những cư dân cuối cùng của Ireland, &​quot;​con trai của Míl&​quot;​ hay người Miles, đại diện cho đại đa số các Gael Ireland. Cha ông là Bile, con trai của Breogan.
 +</​p><​p>​ Tên của ông là phiên bản tiếng Latin của tiếng Latinh <i> Miles Hispaniae </​i>​có nghĩa là &​quot;​Người lính Hispania&​quot;,​ được chứng thực trong một đoạn văn (§ 13) trong tác phẩm lịch sử có từ thế kỷ thứ 9 <i> Historia Brittonum </i> (<i> &​quot;​Lịch sử của người Anh&​quot;​ </​i>​). Công trình này cung cấp một tài khoản về việc Ireland đã được những người định cư từ Tây Ban Nha tiếp tục như thế nào, trong đó có Partholom, Nimeth và &​quot;​ba người con trai của một người lính gốc Tây Ban Nha&​quot;​ (<i> tres filii militis Hispaniae </​i>​). <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Hamel đã gợi ý, tình trạng của Iberia là vùng đất có nguồn gốc có thể được truy trở lại Isidore của Seville, người trong phần giới thiệu về lịch sử của ông về người Goth, Vandals và Suebi đã nâng Tây Ban Nha lên &​quot;​mẹ của mọi chủng tộc&​quot;​ <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ . ] Một giải thích thêm có thể nằm trong sai lầm của một số nhà địa lý cổ điển trong việc định vị Ireland đối diện chặt chẽ với Iberia. Ví dụ, <i> Lebar Gabála </i> (§ 100) kể lại rằng từ Tháp Bregon, Milesian Íth có thể nhìn thấy ngay trên biển đến Ireland. <sup id="​cite_ref-Hellmuth_3-0"​ class="​reference">​ [3] </​sup>​ </​p><​p>​ Anh ta phục vụ như một người lính ở Scythia và Ai Cập, trước khi nhớ một lời tiên tri rằng con cháu của ông sẽ cai trị Ireland. Anh ta đi về phía tây, đi xa đến tận Iberia, nơi anh ta đã chiến đấu với nhiều trận chiến trước khi chết, không bao giờ thấy chính Ireland.
 +</​p><​p>​ Vợ của anh là Scota và chú của anh ta là người thứ hai, đã thám hiểm Ireland từ một tòa tháp, đi thuyền đến Ireland, nơi bị giết bởi Tuatha Dé Danann. Khi cơ thể của anh ta được mang về Iberia, tám người con trai của Míl và chín anh em của Íth đã xâm chiếm Ireland và đánh bại Tuatha Dé Danann.
 +</​p><​p>​ Ông nổi bật trong các phả hệ thần thoại của John O&#​39;​Hart,​ là tổ tiên chung của tất cả người Ireland.
 +</​p><​p>​ Milesius qua đời ở Tây Ban Nha trước khi có thể đến được Isle of Destiny. Vợ ông, Scota, đã đi đến Ireland với tám người con trai của họ. Do một số cơn bão khủng khiếp, (do sự kỳ diệu của Tuatha Dé Danann người đã sống ở Ireland) hầu hết các con trai của Milesius đã chết khi họ cố gắng hạ cánh.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Carey, <i> Truyền thuyết nguồn gốc quốc gia Ailen </​i>​trang 5-6. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Van Hamel, &​quot;​Vào <i> Lebor Gábala </​i>&​quot;,​ trang. 173. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Hellmuth-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Hellmuth, &​quot;​Míl Espáine&​quot;​ </​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Further_reading">​ Đọc thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659021] Tochomlod mac Miledh a hEspain i nEndnd </i> (&​quot;​Sự tiến bộ của các con trai của Míl từ Tây Ban Nha đến Ireland&​quot;​),​ ed. và tr. <cite class="​citation journal">​ M.E. Dobbs (1937). &​quot;​Tochomlad mac Miledh a hEspain i nEnd: không có Cath Tailten?&​quot;​. <i> Études Celtiques </i>. <b> 2 </b>: 50–91 </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=%C3%89tudes+Celtiques&​rft.atitle=Tochomlad+mac+Miledh+a+hEspain+i+nErind%3A+no+Cath+Tailten%3F&​rft.volume=2&​rft.pages=50-91&​rft.date=1937&​rft.au=M.E.+Dobbs&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AM%C3%ADl+Esp%C3%A1ine"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​
 +<​li><​i>​ Cuộc xâm lược Milesian của Ireland </​i>​ed. và tr. <cite class="​citation journal">​ Thân tàu, Vernam (1931–1933). &​quot;​Cuộc xâm lược Milesian của Ireland&​quot;​. <i> ZCP </i>. <b> 19 </b>: 155–60 </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=ZCP&​rft.atitle=The+Milesian+Invasion+of+Ireland&​rft.volume=19&​rft.pages=155-60&​rft.date=1931%2F1933&​rft.au=Hull%2C+Vernam&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AM%C3%ADl+Esp%C3%A1ine"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li>​
 +<​li><​cite class="​citation encyclopaedia">​ Carey, John (1995). &​quot;​Các yếu tố bản địa trong lịch sử giả Ailen&​quot;​. Trong Doris Edel. <i> Bản sắc văn hóa và hội nhập văn hóa: Ireland và Châu Âu trong thời kỳ đầu Trung cổ </i>. Dublin: Bốn tòa án. trang 45–60. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=bookitem&​rft.atitle=Native+Elements+in+Irish+Pseudo-History&​rft.btitle=Cultural+Identity+and+Cultural+Integration%3A+Ireland+and+Europe+in+the+Early+Middle+Ages&​rft.place=Dublin&​rft.pages=45-60&​rft.pub=Four+Courts&​rft.date=1995&​rft.aulast=Carey&​rft.aufirst=John&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AM%C3%ADl+Esp%C3%A1ine"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li></​ul>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1227
 +Cached time: 20181113173516
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.344 seconds
 +Real time usage: 0.399 seconds
 +Preprocessor visited node count: 580/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 44990/​2097152 bytes
 +Template argument size: 130/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post‐expand size: 11732/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.158/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.55 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 275.449 ​     1 -total
 + ​40.75% ​ 112.255 ​     2 Template:​Cite_book
 + ​39.46% ​ 108.697 ​     1 Template:​Cite_LGE
 + ​18.05% ​  ​49.719 ​     4 Template:​Navbox
 + ​15.91% ​  ​43.821 ​     1 Template:​Reflist
 + ​15.66% ​  ​43.144 ​     1 Template:​Celtic_mythology_(Mythological)
 + ​11.52% ​  ​31.740 ​     3 Template:​Cite_journal
 +  8.13%   ​22.383 ​     2 Template:​Cite_encyclopedia
 +  6.16%   ​16.968 ​     1 Template:​Cite_Celtic_Culture
 +  3.96%   ​10.918 ​     1 Template:​Legendary_progenitors
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​242633-0!canonical and timestamp 20181113173516 and revision id 822300092
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML>​
m-l-esp-ine-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/23 17:13 (external edit)