User Tools

Site Tools


laef4239

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

laef4239 [2018/12/20 02:19] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Thị trấn ở Arkansas, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Caulksville </b> là một thị trấn <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ tại Quận Logan, Arkansas, Hoa Kỳ. Dân số là 213 tại cuộc điều tra dân số năm 2010.  </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Caulksville nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 35 ° 18′3 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 93 ° 52′8 ″ W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / [19659010] 35.30083 ° N 93.86889 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 35.30083; -93,86889 </​span></​span></​span></​span>​ (35.300934, -93.868762). <sup id="​cite_ref-GR1_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​ Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, thị trấn có tổng diện tích 3,5 km² (1,4 mi²), trong đó 3,5 km² (1,4 mi²) là đất và 0,74% là nước ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử  </​th></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Điều tra dân số </​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr> ​ </​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 81 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 208 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 234 % </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 224 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 4.3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 233 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 4.0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 213 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −8.6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Est. 2017 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 203 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2017_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −4,7% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Điều tra dân số thập niên <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup><​br/>​ Ước tính năm 2014 <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ năm 2000, có 233 người, 97 hộ gia đình và 67 gia đình cư trú trong thị trấn. Mật độ dân số là 66,6 / km² (172,1 / mi²). Có 103 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 29,5 / km² (76,1 / mi²). Thành phần chủng tộc của thị trấn là 96,14% da trắng, 1,72% da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 1,29% người Mỹ bản địa và 0,86% từ hai chủng tộc trở lên. 0,86% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào.  </​p><​p>​ Có 97 hộ gia đình trong đó 27,8% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 56,7% là vợ chồng sống chung, 12,4% có chủ hộ là nữ không có chồng và 29,9% không có gia đình. 26,8% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 14,4% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,40 và quy mô gia đình trung bình là 2,91.  </​p><​p>​ Trong thị trấn, dân số được trải ra với 24,5% dưới 18 tuổi, 7,3% từ 18 đến 24, 23,2% từ 25 đến 44, 25,3% từ 45 đến 64 và 19,7% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 42 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 84,9 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 81,4 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thị trấn là 30.000 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 33.250 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 30,729 so với $ 18,125 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thị trấn là 21.428 đô la. Khoảng 13,9% gia đình và 13,7% dân số ở dưới mức nghèo khổ, bao gồm 18,2% những người dưới mười tám tuổi và 18,6% trong số sáu mươi lăm tuổi trở lên.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-CenPopGazetteer2016-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Gazetteer 2017 của Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 22 tháng 8, </​span>​ 2018 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2017+U.S.+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww2.census.gov%2Fgeo%2Fdocs%2Fmaps-data%2Fdata%2Fgazetteer%2F2017_Gazetteer%2F2017_gaz_place_05.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACaulksville%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-USCensusEst2017-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị nhà ở và nhà ở&​quot;​ Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 24 tháng 3, </​span>​ 2018 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2017.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACaulksville%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation"><​i>​ Từ điển bách khoa về Lịch sử &amp; Văn hóa Arkansas </​i><​span class="​reference-accessdate">​lấy lại <span class="​nowrap">​ ngày 3 tháng 9, </​span>​ &​quot;​Tập tin Gazetteer của Mỹ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011/02/12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACaulksville%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Điều tra dân số. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACaulksville%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính hàng năm về dân số thường trú cho các địa điểm hợp nhất: ngày 1 tháng 4 năm 2010 đến ngày 1 tháng 7 năm 2014&​quot;​. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2015-05-22 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Annual+Estimates+of+the+Resident+Population+for+Incorporated+Places%3A+April+1%2C+2010+to+July+1%2C+2014&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopest%2Fdata%2Fcities%2Ftotals%2F2014%2FSUB-EST2014-3.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACaulksville%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR2-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACaulksville%2C+Arkansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </​h2> ​     <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1251 ​ Cached time: 20181212040848 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.400 seconds ​ Real time usage: 0.521 seconds ​ Preprocessor visited node count: 3870/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 55719/​2097152 bytes  Template argument size: 7273/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 14/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 18418/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.182/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 4.26 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 468.191 1 -total ​  ​61.40% 287.466 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​35.55% 166.419 1 Template:​Infobox ​  ​21.65% 101.364 6 Template:​Cite_web ​  ​12.80% 59.943 1 Template:​Short_description ​  7.87% 36.829 2 Template:​Coord ​  7.23% 33.862 1 Template:​US_Census_population ​  4.67% 21.857 1 Template:​Pagetype ​  4.62% 21.633 1 Template:​Comma_separated_entries ​  3.94% 18.428 1 Template:​Logan_County,​_Arkansas ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​107101-0!canonical and timestamp 20181212040847 and revision id 870068306 ​  ​--> ​ </​div>​ <​noscript>​ <img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/>​ </​noscript>​ </​div></​pre>​ 
 +Địa chỉ cửa hàng thu mua laptop cũ giá cao vui vẽ nhiệt tình 
 +<a href="​https://​www.leafdesign.vn/">​visit site</​a>​ 
 +Hiện tại các dịch vụ thu <​strong><​a href="​http://​maytinhanphat.vn/"​ target="​_blank"​ rel="​dofollow">​mua laptop cũ</​a></​strong>​ xuất hiện khá nhiều cho nên có khá nhiều khách hàng không biết tin dùng địa chỉ dịch vụ nào hiện nay. Các dịch vụ mộc lên khá nhiều nhưng nổi bật nhất chính là cửa hàng thu mua laptop cũ An Phát. Đây là cửa hang chuyên thu mua mọi dòng laptop cũ/ mới giá cao hơn so với thị trường 70%  <img src="​http://​laptopculepham.com/​images/​watermarked/​promo/​2/​banner4.png"​ alt=" border="​0"​ />  Kiểm tra máy nhanh chóng, báo giá và thanh toán một lần, uy tín đúng hẹn, không ngại xa, vui vẻ, nhiệt tình. Đảm bảo sự hài lòng cho khách hàng  Thu mua laptop cũ và hỏng giá cao nhất.Số lượng không hạn chế: Pentium M,​Cetrino,​Duo Core,Core 2 Duo,Core I3,​I5,​I7,​AMD các loại theo thời giá thị trường ​ Thu mua tất cả các loại, các dòng laptop như : ACER, ASUS, SONY, MACBOOK , LENOVO, TOSHIBA, SAMSUNG, NEC, DELL, HITACHI, LG……… ​ Chuyên mua giá cao các loại LAPTOP cu ,LAPTOP hu, màn LCD, Máy Tính Để Bàn, . Mua giá rất cao đối với máy đời mới, còn mới, còn bảo hành. ​ Nhận mua tận nơi, tại nhà, tại cơ quan... làm việc 24/​24h. ​ Thu mua laptop cũ,laptop đã qua sử dụng. ​ Thu mua laptop xách tay nước ngoài, laptop nhập khẩu. ​ Thu mua laptop bị hư main, bể màn hình, laptop vô nước, laptop bị rơi vỡ, bể nát… không sửa được với giá hợp lý theo linh kiện. ​ <img src="​http://​laptopcu-ht.com/​upload/​4530/​fck/​thu-mua-laptop-cu-gia-cao.jpg"​ alt=" border="​0"​ />  Xem thêm : Địa chỉ <​strong><​a href="​http://​maytinhanphat.vn/​an-phat-computer-chuyen-thu-mua-cac-loai-laptop-da-qua-su-dung.html"​ target="​_blank"​ rel="​dofollow">​thu mua laptop cũ giá cao</​a></​strong>​ và địa chỉ <a href="​http://​maytinhanphat.vn/​thanh-ly-dan-net-cu-tai-ha-noi.html"><​strong>​thanh lý dàn nét cũ</​strong></​a>​ giá cao  Toàn bộ những cập nhật trên đây là dịch vụ thu mua máy tính laptop cũ giá cao hiện nay tại An Phát. Đây là 1 công ty uy mô với chất lượng lớn cho nên khi giao dịch tại đây mọi người có thể an tâm và tin tưởng 
 +Địa chỉ cửa hàng thu mua laptop cũ giá cao vui vẽ nhiệt tình </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
laef4239.txt · Last modified: 2018/12/20 02:19 (external edit)