User Tools

Site Tools


home3102

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

home3102 [2018/12/20 02:19] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"> ​ <p> <b> Thị trưởng thành phố Cleveland </b> là giám đốc điều hành của chính quyền thành phố. Năm 1924, hình thức chính phủ của hội đồng thị trưởng (thị trưởng mạnh) đã được thay thế bằng kế hoạch quản lý thành phố. Điều này đã được đảo ngược vào năm 1931. Cuộc bầu cử ở Cleveland là đảng phái, nhưng đã được thực hiện vào năm 1977 dưới sự điều hành của thị trưởng Ralph J. Perk. Nhiệm kỳ của thị trưởng và các thành viên của Hội đồng thành phố Cleveland theo truyền thống là hai năm, nhưng đã được kéo dài đến bốn năm vào năm 1981.  </​p><​p>​ Cleveland đã có tổng cộng 53 thị trưởng - bao gồm cả thị trưởng hiện tại của thành phố, Frank G. Jackson - bao gồm 57 chính quyền thị trưởng, vì bốn thị trưởng đã phục vụ trong các nhiệm kỳ không liên tiếp. <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p> ​       <table class="​wikitable sortable"><​tbody><​tr><​th align="​center">​ #  </​th> ​ <th> Thị trưởng ​ </​th> ​ <th> Nhiệm kỳ bắt đầu ​ </​th> ​ <th> Thời hạn kết thúc  </​th> ​ <th> Điều khoản ​ </​th> ​ <th class="​unsortable"> ​ </​th> ​ <th style="​border-left-style:​hidden;​padding:​0.1em 0em">​ Đảng ​ </​th></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 1 </​span> ​ </​td> ​ <td> John W. Willey ​ </​td> ​ <td> ngày 6 tháng 3 năm 1836  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1837  </​td> ​ <td align="​center">​ 2  </​td> ​ <td bgcolor="#​3333FF"> ​ </​td> ​ <td> Dân chủ  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 2 </​span> ​ </​td> ​ <td> Joshua Mills  </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1838  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1839  </​td> ​ <td align="​center">​ 2  </​td> ​ <td bgcolor="#​F0C862"> ​ </​td> ​ <​td> ​ </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 3 </​span> ​ </​td> ​ <td> Nicholas Dockstader ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1840  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1840  </​td> ​ <td align="​center">​ 1  </​td> ​ <td bgcolor="#​F0C862"> ​ </​td> ​ <​td> ​ </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 4 </​span> ​ </​td> ​ <td> John W. Allen  </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1841  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1841  </​td> ​ <td align="​center">​ 1  </​td> ​ <td bgcolor="#​F0C862"> ​ </​td> ​ <​td> ​ </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 5 </​span> ​ </​td> ​ <td> Joshua Mills  </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1842  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1842  </​td> ​ <td align="​center">​ 1  </​td> ​ <td bgcolor="#​F0C862"> ​ </​td> ​ <​td> ​ </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 6 </​span> ​ </​td> ​ <td> Nelson Hayward ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1843  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1843  </​td> ​ <td align="​center">​ 1  </​td> ​ <td bgcolor="#​3333FF"> ​ </​td> ​ <td> Dân chủ  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 7 </​span> ​ </​td> ​ <td> Samuel Starkweather ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1844  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1845  </​td> ​ <td align="​center">​ 2  </​td> ​ <td bgcolor="#​3333FF"> ​ </​td> ​ <td> Dân chủ  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 8 </​span> ​ </​td> ​ <td> George Hoadley ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1846  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1846  </​td> ​ <td align="​center">​ 1  </​td> ​ <td bgcolor="> ​ </​td> ​ <td> Không có  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 9 </​span> ​ </​td> ​ <td> Josiah A. Harris ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1847  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1847  </​td> ​ <td align="​center">​ 1  </​td> ​ <td bgcolor="#​F0C862"> ​ </​td> ​ <​td> ​ </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 10 </​span> ​ </​td> ​ <td> Lorenzo A. Kelsey ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1848  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1848  </​td> ​ <td align="​center">​ 1  </​td> ​ <td bgcolor="#​3333FF"> ​ </​td> ​ <td> Dân chủ  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 11 </​span> ​ </​td> ​ <td> Flavel W. Bingham ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1849  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1849  </​td> ​ <td align="​center">​ 1  </​td> ​ <td bgcolor="#​F0C862"> ​ </​td> ​ <​td> ​ </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 12 </​span> ​ </​td> ​ <td> Trường hợp William ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1850  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1851  </​td> ​ <td align="​center">​ 2  </​td> ​ <td bgcolor="#​F0C862"> ​ </​td> ​ <​td> ​ </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 13 </​span> ​ </​td> ​ <td> Abner C. Brownell ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1852  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1854  </​td> ​ <td align="​center">​ 3  </​td> ​ <td bgcolor="#​3333FF"> ​ </​td> ​ <td> Dân chủ  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 14 </​span> ​ </​td> ​ <td> Lâu đài William B.  </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1855  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1856  </​td> ​ <td align="​center">​ 2  </​td> ​ <td bgcolor="#​E81B23"> ​ </​td> ​ <td> Cộng hòa  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 15 </​span> ​ </​td> ​ <td> Samuel Starkweather ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1857  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1858  </​td> ​ <td align="​center">​ 2  </​td> ​ <td bgcolor="#​3333FF"> ​ </​td> ​ <td> Dân chủ  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 16 </​span> ​ </​td> ​ <td> George B. Senter ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1859  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1860  </​td> ​ <td align="​center">​ 2  </​td> ​ <td bgcolor="#​E81B23"> ​ </​td> ​ <td> Cộng hòa  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 17 </​span> ​ </​td> ​ <td> Edward S. Flint  </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1861  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1862  </​td> ​ <td align="​center">​ 2  </​td> ​ <td bgcolor="#​3333FF"> ​ </​td> ​ <td> Dân chủ  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 18 </​span> ​ </​td> ​ <td> Irvine U. Masters ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1863  </​td> ​ <td> Tháng 5 năm 1864  </​td> ​ <td align="​center">​ 2  </​td> ​ <td bgcolor="#​E81B23"> ​ </​td> ​ <td> Cộng hòa  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 19 </​span> ​ </​td> ​ <td> George B. Senter ​ </​td> ​ <td> Tháng 5 năm 1864  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1864  </​td> ​ <td align="​center">​ <span data-sort-value="​.5 !"> <span class="​frac nowrap"><​sup>​ 1 </​sup>​ ⁄ <sub> 2 </​sub>​ </​span>​ </​span> ​ </​td> ​ <td bgcolor="#​E81B23"> ​ </​td> ​ <td> Cộng hòa  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 20 </​span> ​ </​td> ​ <td> Herman M. Chapin ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1865  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1866  </​td> ​ <td align="​center">​ 1  </​td> ​ <td bgcolor="> ​ </​td> ​ <td> Không có  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 21 </​span> ​ </​td> ​ <td> Stephen Buhrer ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1867  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1870  </​td> ​ <td align="​center">​ 1  </​td> ​ <td bgcolor="#​3333FF"> ​ </​td> ​ <td> Dân chủ  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 22 </​span> ​ </​td> ​ <td> Frederick W. Pelton ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1871  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1872  </​td> ​ <td align="​center">​ 1  </​td> ​ <td bgcolor="#​E81B23"> ​ </​td> ​ <td> Cộng hòa  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 23 </​span> ​ </​td> ​ <td> Charles A. Otis  </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1873  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1874  </​td> ​ <td align="​center">​ 1  </​td> ​ <td bgcolor="#​3333FF"> ​ </​td> ​ <td> Dân chủ  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 24 </​span> ​ </​td> ​ <td> Nathan P. Payne  </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1875  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1876  </​td> ​ <td align="​center">​ 1  </​td> ​ <td bgcolor="#​3333FF"> ​ </​td> ​ <td> Dân chủ  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 25 </​span> ​ </​td> ​ <td> William G. Rose  </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1877  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1878  </​td> ​ <td align="​center">​ 1  </​td> ​ <td bgcolor="#​E81B23"> ​ </​td> ​ <td> Cộng hòa  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 26 </​span> ​ </​td> ​ <td> Rensselaer R. Herrick ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1879  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1882  </​td> ​ <td align="​center">​ 2  </​td> ​ <td bgcolor="#​E81B23"> ​ </​td> ​ <td> Cộng hòa  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 27 </​span> ​ </​td> ​ <td> John H. Farley ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1883  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1884  </​td> ​ <td align="​center">​ 1  </​td> ​ <td bgcolor="#​3333FF"> ​ </​td> ​ <td> Dân chủ  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 28 </​span> ​ </​td> ​ <td> George W. Gardner ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1885  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1886  </​td> ​ <td align="​center">​ 1  </​td> ​ <td bgcolor="#​E81B23"> ​ </​td> ​ <td> Cộng hòa  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 29 </​span> ​ </​td> ​ <td> Brenton D. Babcock ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1887  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1888  </​td> ​ <td align="​center">​ 1  </​td> ​ <td bgcolor="#​3333FF"> ​ </​td> ​ <td> Dân chủ  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 30 </​span> ​ </​td> ​ <td> George W. Gardner ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1889  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1890  </​td> ​ <td align="​center">​ 1  </​td> ​ <td bgcolor="#​E81B23"> ​ </​td> ​ <td> Cộng hòa  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 31 </​span> ​ </​td> ​ <td> William G. Rose  </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1891  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1892  </​td> ​ <td align="​center">​ 1  </​td> ​ <td bgcolor="#​E81B23"> ​ </​td> ​ <td> Cộng hòa  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 32 </​span> ​ </​td> ​ <td> Robert Blee  </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1893  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1894  </​td> ​ <td align="​center">​ 1  </​td> ​ <td bgcolor="#​3333FF"> ​ </​td> ​ <td> Dân chủ  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 33 </​span> ​ </​td> ​ <td> Robert E. McKisson ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1895  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1898  </​td> ​ <td align="​center">​ 2  </​td> ​ <td bgcolor="#​E81B23"> ​ </​td> ​ <td> Cộng hòa  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 34 </​span> ​ </​td> ​ <td> John H. Farley ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1899  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1900  </​td> ​ <td align="​center">​ 1  </​td> ​ <td bgcolor="#​3333FF"> ​ </​td> ​ <td> Dân chủ  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 35 </​span> ​ </​td> ​ <td> Tom L. Johnson ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1901  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1909  </​td> ​ <td align="​center">​ 5  </​td> ​ <td bgcolor="#​3333FF"> ​ </​td> ​ <td> Dân chủ  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 36 </​span> ​ </​td> ​ <td> Herman C. Baehr  </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1910  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1911  </​td> ​ <td align="​center">​ 1  </​td> ​ <td bgcolor="#​E81B23"> ​ </​td> ​ <td> Cộng hòa  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 37 </​span> ​ </​td> ​ <td> Newton D. Baker  </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1912  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1915  </​td> ​ <td align="​center">​ 2  </​td> ​ <td bgcolor="#​3333FF"> ​ </​td> ​ <td> Dân chủ  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 38 </​span> ​ </​td> ​ <td> Harry L. Davis  </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1916  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1919  </​td> ​ <td align="​center">​ 2  </​td> ​ <td bgcolor="#​E81B23"> ​ </​td> ​ <td> Cộng hòa  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 39 </​span> ​ </​td> ​ <td> William S. Fitzgerald ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1920  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1921  </​td> ​ <td align="​center">​ 1  </​td> ​ <td bgcolor="#​E81B23"> ​ </​td> ​ <td> Cộng hòa  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 40 </​span> ​ </​td> ​ <td> Frederick Kohler ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1922  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1923  </​td> ​ <td align="​center">​ 1  </​td> ​ <td bgcolor="#​E81B23"> ​ </​td> ​ <td> Cộng hòa  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 41 </​span> ​ </​td> ​ <td> William R. Hopkins ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1924  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1929  </​td> ​ <td align="​center">​ 3  </​td> ​ <td bgcolor="#​E81B23"> ​ </​td> ​ <td> Cộng hòa  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 42 </​span> ​ </​td> ​ <td> Daniel E. Morgan ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1930  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1931  </​td> ​ <td align="​center">​ 1  </​td> ​ <td bgcolor="#​E81B23"> ​ </​td> ​ <td> Cộng hòa  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 43 </​span> ​ </​td> ​ <td> Raymond T. Miller ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1932  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1933  </​td> ​ <td align="​center">​ 1  </​td> ​ <td bgcolor="#​3333FF"> ​ </​td> ​ <td> Dân chủ  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 44 </​span> ​ </​td> ​ <td> Harry L. Davis  </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1934  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1935  </​td> ​ <td align="​center">​ 1  </​td> ​ <td bgcolor="#​E81B23"> ​ </​td> ​ <td> Cộng hòa  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 45 </​span> ​ </​td> ​ <td> Harold H. Burton ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1936  </​td> ​ <td> ngày 2 tháng 1 năm 1941  </​td> ​ <td align="​center">​ 2 <span data-sort-value="​.5 !"> <span class="​frac nowrap"><​sup>​ 1 </​sup>​ ⁄ <sub> 2 </​sub>​ </​span>​ </​span> ​ </​td> ​ <td bgcolor="#​E81B23"> ​ </​td> ​ <td> Cộng hòa  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 46 </​span> ​ </​td> ​ <td> Edward J. Blythin ​ </​td> ​ <td> Ngày 3 tháng 1 năm 1941  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1941  </​td> ​ <td align="​center">​ <span data-sort-value="​.5 !"> <span class="​frac nowrap"><​sup>​ 1 </​sup>​ ⁄ <sub> 2 </​sub>​ </​span>​ </​span> ​ </​td> ​ <td bgcolor="#​E81B23"> ​ </​td> ​ <td> Cộng hòa  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 47 </​span> ​ </​td> ​ <td> Frank Lausche ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1942  </​td> ​ <td> 31/​12/​1945 ​ </​td> ​ <td align="​center">​ 2  </​td> ​ <td bgcolor="#​3333FF"> ​ </​td> ​ <td> Dân chủ  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 48 </​span> ​ </​td> ​ <td> Thomas A. Burke  </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1946  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1953  </​td> ​ <td align="​center">​ 4  </​td> ​ <td bgcolor="#​3333FF"> ​ </​td> ​ <td> Dân chủ  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 49 </​span> ​ </​td> ​ <td> Anthony J. Celebrezze ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1954  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1961  </​td> ​ <td align="​center">​ 4  </​td> ​ <td bgcolor="#​3333FF"> ​ </​td> ​ <td> Dân chủ  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 50 </​span> ​ </​td> ​ <td> Ralph S. Locher ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1962  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1967  </​td> ​ <td align="​center">​ 3  </​td> ​ <td bgcolor="#​3333FF"> ​ </​td> ​ <td> Dân chủ  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 51 </​span> ​ </​td> ​ <td> Carl Stokes ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1968  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1971  </​td> ​ <td align="​center">​ 2  </​td> ​ <td bgcolor="#​3333FF"> ​ </​td> ​ <td> Dân chủ  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 52 </​span> ​ </​td> ​ <td> Ralph Perk  </​td> ​ <td> Ngày 2 tháng 1 năm 1972  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1977  </​td> ​ <td align="​center">​ 3  </​td> ​ <td bgcolor="#​E81B23"> ​ </​td> ​ <td> Cộng hòa  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 53 </​span> ​ </​td> ​ <td> Dennis Kucinich ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1978  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1979  </​td> ​ <td align="​center">​ 1  </​td> ​ <td bgcolor="#​3333FF"> ​ </​td> ​ <td> Dân chủ  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 54 </​span> ​ </​td> ​ <td> George Voinovich ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1980  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 1989  </​td> ​ <td align="​center">​ 3  </​td> ​ <td bgcolor="#​E81B23"> ​ </​td> ​ <td> Cộng hòa  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 55 </​span> ​ </​td> ​ <td> Michael R. White  </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 1990  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 2001  </​td> ​ <td align="​center">​ 3  </​td> ​ <td bgcolor="#​3333FF"> ​ </​td> ​ <td> Dân chủ  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 56 </​span> ​ </​td> ​ <td> Jane L. Campbell ​ </​td> ​ <td> ngày 1 tháng 1 năm 2002  </​td> ​ <td> ngày 31 tháng 12 năm 2005  </​td> ​ <td align="​center">​ 1  </​td> ​ <td bgcolor="#​3333FF"> ​ </​td> ​ <td> Dân chủ  </​td></​tr><​tr><​td align="​center"><​span data-sort-value="​01 !"> 57 </​span> ​ </​td> ​ <td> Frank G. Jackson ​ </​td> ​ <td> ngày 2 tháng 1 năm 2006  </​td> ​ <td> <i> Đương nhiệm </​i> ​ </​td> ​ <td align="​center">​ 4  </​td> ​ <td bgcolor="#​3333FF"> ​ </​td> ​ <td> Dân chủ  </​td></​tr></​tbody></​table><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Mayors_of_Ohio_City">​ Thị trưởng thành phố Ohio </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Trước khi sáp nhập, Thành phố Ohio là một thực thể riêng biệt và là đối thủ cạnh tranh khốc liệt của Cleveland. Thành phố có mười một thị trưởng từ năm 1836 đến 1854. Các chi nhánh chính trị của những thị trưởng này hiện chưa được biết, mặc dù William B. Castle trở thành thị trưởng của Cleveland với tư cách là một Whig sau khi thành lập Ohio City.  </​i> ​ </​td> ​ <td align="​center">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa , Ohio), David D. Van Tua (Biên tập viên) và John J. Grabowski (Biên tập viên) ISBN 0-253-33056-4 </​li> ​ <​li><​i>​ Cleveland: Lịch sử ngắn gọn, 1796 Chuyện1996 </i> của Carol Poh Miller và Robert Anthony Wheeler <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ ISBN 0-253-21147-6 </​li> ​ <​li><​i>​ Bảy lịch sử: Một hồi tưởng về thị trưởng </i> bởi Liên đoàn cử tri nữ của Cleveland </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h2> ​     <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1246 ​ Cached time: 20181207021853 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.344 seconds ​ Real time usage: 0.470 seconds ​ Preprocessor visited node count: 2221/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 36052/​2097152 bytes  Template argument size: 1874/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 12/40  Expensive parser function count: 1/500  Unstrip recursion depth: 0/20  Unstrip post‐expand size: 4142/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.103/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 2.46 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 349.450 1 -total ​  ​21.54% 75.275 1 Template:​Commons_category ​  ​20.67% 72.245 60 Template:​Sort ​  ​20.08% 70.162 2 Template:​ISBN ​  ​12.95% 45.240 2 Template:​Catalog_lookup_link ​  ​12.08% 42.215 1 Template:​Infobox_Political_post ​  9.88% 34.524 1 Template:​Use_mdy_dates ​  9.79% 34.223 1 Template:​Infobox ​  5.39% 18.848 1 Template:​Cleveland ​  4.87% 17.033 1 Template:​DMCA ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​800277-0!canonical and timestamp 20181207021852 and revision id 827456799 ​  ​--> ​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 +Cách chọn màu sắc của tủ quần áo cho gia chủ gặp may mắn, hạnh phúc 
 +<a href="​https://​bellahome.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Chọn đồ nội thất cho phù hợp với phong thủy là một điều rất quan trọng đối với người phương đông. Màu sắc của các vật dụng trong nhà hài hòa hợp lí sẽ giúp gia chủ làm ăn thuận lợi, con cái khỏe mạnh cho gia chủ. Hôm nay Vietnamarch xin chia sẻ những bí quyết giúp bạn cách chọn màu sắc tủ quần áo cho gia chủ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Xem thêm: Bộ sưu tập mẫu tủ quần áo bé gái tone trắng dịu dàng tinh tế</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify"><​span id="​I_Cach_chon_mau_sac_cua_tu_quan_ao_cho_gia_chu_gap_nhieu_may_man_hanh_phuc"><​span style="​font-size:​ 10pt">​I. Cách chọn màu sắc của tủ quần áo cho gia chủ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc</​span></​span></​h2><​h4 style="​text-align:​ justify"><​span id="​1_Chon_mau_sac_phu_hop_voi_mau_cua_phong_ngu"><​span style="​font-size:​ 10pt">​1. Chọn màu sắc phù hợp với màu của phòng ngủ</​span></​span></​h4><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Phòng ngủ là nơi dùng để nghỉ ngơi, vì vậy nên điều hòa màu sắc sao cho hài hòa, dịu mắt là chính, khiến cho thần kinh được thư giãn dễ ngủ. Những gam màu như lục nhạt, màu lam nhạt, màu hồng nhạt, màu kem là những màu sắc tốt trong phòng ngủ. Tuy nhiên, nếu phối hợp mầu sắc không tốt, ví dụ như quá trắng sẽ làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽo, đối với người có mệnh mộc trong ngũ hành càng không thích nghi. Khi phối màu cho phòng ngủ cần lưu ý tới màu sắc của tường, giường ngủ, tủ quần áo và thảm, vì bốn yếu tố này đây là những bộ phận khăng khít tạo nên phòng ngủ. </​span></​p><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt"><​img data-attachment-id="​31369"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​cach-chon-mau-sac-cua-tu-quan-ao-cho-gia-chu-gap-nhieu-may-man-hanh-phuc/​lua-chon-tu-cho-gia-chu-may-man-01/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-01.jpg"​ data-orig-size="​920,​920"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​lụa chọn tủ cho gia chủ may mắn 01" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-01.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-01.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-31369 size-full"​ title="​Cách chọn màu sắc của tủ quần áo cho gia chủ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-01.jpg"​ alt="​Cách chọn màu sắc của tủ quần áo cho gia chủ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc" width="​920"​ height="​920"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-01.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-01-768x768.jpg 768w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-01-150x150.jpg 150w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/>​ </​span></​p><​p style="​text-align:​ center"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Cách chọn màu sắc của tủ quần áo cho gia chủ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc 01</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Nếu phòng ngủ có màu sắc nặng nề hay buồn tẻ dễ làm cho tinh thần người sử dụng rơi vào trạng thái trầm cảm cũng là căn phòng không lý tưởng. Cho nên khi chọn tủ quần áo cho con bạn nên chọn màu của tủ quần áo và màu tường của căn phòng cho hợp lý. Ví dụ màu tường trắng hoặc kem bạn có thể chọn màu tủ màu vân gỗ tự nhiên như thế này.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt"><​img data-attachment-id="​31370"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​cach-chon-mau-sac-cua-tu-quan-ao-cho-gia-chu-gap-nhieu-may-man-hanh-phuc/​lua-chon-tu-cho-gia-chu-may-man-02/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-02.jpg"​ data-orig-size="​920,​638"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​lụa chọn tủ cho gia chủ may mắn 02" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-02.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-02.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-31370 size-full"​ title="​Cách chọn màu sắc của tủ quần áo cho gia chủ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-02.jpg"​ alt="​Cách chọn màu sắc của tủ quần áo cho gia chủ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc" width="​920"​ height="​638"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-02.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-02-768x533.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/>​ </​span></​p><​p style="​text-align:​ center"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Cách chọn màu sắc của tủ quần áo cho gia chủ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc 02</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Nếu chọn màu trắng kem chẳng hạn là mầu chính của phòng ngủ thì màu sắc của tường, giường ngủ, tủ quần áo và thảm trải, đều nên lấy màu này là chính. Như vậy màu sắc trong phòng mới hài hòa, không gây rối mắt, hơn nữa về mặt phong thủy kết hợp được ngũ hành của bản mệnh gọi là lấy một màu là chính, không phải là không có màu sắc khác, nếu không phòng ngủ sẽ quá đơn điệu.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt"><​img data-attachment-id="​31371"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​cach-chon-mau-sac-cua-tu-quan-ao-cho-gia-chu-gap-nhieu-may-man-hanh-phuc/​lua-chon-tu-cho-gia-chu-may-man-03/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-03.jpg"​ data-orig-size="​920,​673"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​lụa chọn tủ cho gia chủ may mắn 03" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-03.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-03.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-31371 size-full"​ title="​Cách chọn màu sắc của tủ quần áo cho gia chủ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-03.jpg"​ alt="​Cách chọn màu sắc của tủ quần áo cho gia chủ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc" width="​920"​ height="​673"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-03.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-03-768x562.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/>​ </​span></​p><​p style="​text-align:​ center"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Cách chọn màu sắc của tủ quần áo cho gia chủ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc 03</​span></​p><​h4 style="​text-align:​ justify"><​span id="​2_Chon_mau_sac_phu_hop_voi_menh_cua_gia_chu"><​span style="​font-size:​ 10pt">​2. Chọn màu sắc phù hợp với mệnh của gia chủ</​span></​span></​h4><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Tùy thuộc theo cung mệnh của mỗi người mà ta có thể chọn màu sắc tủ quần áo cho phù hợp với mệnh của mỗi người. Phong thủy học cho rằng mỗi một mệnh trong ngũ hành đều có màu sắc tiêu biểu độc đáo khác nhau. Mộc – màu xanh, thổ – màu vàng, thủy – màu nâu đen, hỏa – màu hồng, kim – màu trắng. Nếu gia chủ mệnh thủy có thể lựa chọn tủ quần áo màu nâu sẫm vân gỗ tự nhiên sẽ mang lại may mắn hạnh phúc cho gia chủ.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt"><​img data-attachment-id="​31372"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​cach-chon-mau-sac-cua-tu-quan-ao-cho-gia-chu-gap-nhieu-may-man-hanh-phuc/​lua-chon-tu-cho-gia-chu-may-man-04/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-04.jpg"​ data-orig-size="​920,​616"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​lụa chọn tủ cho gia chủ may mắn 04" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-04.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-04.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-31372 size-full"​ title="​Cách chọn màu sắc của tủ quần áo cho gia chủ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-04.jpg"​ alt="​Cách chọn màu sắc của tủ quần áo cho gia chủ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc" width="​920"​ height="​616"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-04.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-04-768x514.jpg 768w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-04-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-04-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/>​ </​span></​p><​p style="​text-align:​ center"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Cách chọn màu sắc của tủ quần áo cho gia chủ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc 04</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Nếu muốn làm cho mình hưng vượng thì cần phải chọn màu “mệnh mộc”. Một chiếc tủ gỗ tự nhiên này hoàn toàn phù hợp, nó mang mang lại nhiều may mắn hạnh phúc cho gia chủ.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt"><​img data-attachment-id="​31373"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​cach-chon-mau-sac-cua-tu-quan-ao-cho-gia-chu-gap-nhieu-may-man-hanh-phuc/​lua-chon-tu-cho-gia-chu-may-man-05/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-05.jpg"​ data-orig-size="​920,​620"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​lụa chọn tủ cho gia chủ may mắn 05" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-05.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-05.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-31373 size-full"​ title="​Cách chọn màu sắc của tủ quần áo cho gia chủ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-05.jpg"​ alt="​Cách chọn màu sắc của tủ quần áo cho gia chủ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc" width="​920"​ height="​620"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-05.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-05-768x518.jpg 768w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-05-90x60.jpg 90w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/>​ </​span></​p><​p style="​text-align:​ center"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Cách chọn màu sắc của tủ quần áo cho gia chủ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc 05</​span></​p><​h4 style="​text-align:​ justify"><​span id="​3_Mau_sac_cua_tu_quan_ao_tuong_ung_voi_mau_cua_giuong_ngu"><​span style="​font-size:​ 10pt">​3. Màu sắc của tủ quần áo tương ứng với màu của giường ngủ</​span></​span></​h4><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Bên cạnh chọn tủ quần áo phù hợp với bản mệnh của mỗi người, khi chọn tủ quần áo chúng ta cần cân nhắc đến việc chọn màu sắc sao cho phù hợp với màu của chiếc giường. Bởi lẽ màu của chiếc giường có tác dụng nâng niu giấc ngủ của chúng ta, nếu màu sắc của tủ hợp với phong thủy không chỉ giúp chúng ta ngủ ngon và sâu giấc hơn mà còn giúp cho gia chủ đem được nhiều tài lộc và may mắn đến với gia đình của mình.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt"><​img data-attachment-id="​31374"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​cach-chon-mau-sac-cua-tu-quan-ao-cho-gia-chu-gap-nhieu-may-man-hanh-phuc/​lua-chon-tu-cho-gia-chu-may-man-06/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-06.jpg"​ data-orig-size="​920,​690"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​lụa chọn tủ cho gia chủ may mắn 06" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-06.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-06.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-31374 size-full"​ title="​Cách chọn màu sắc của tủ quần áo cho gia chủ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-06.jpg"​ alt="​Cách chọn màu sắc của tủ quần áo cho gia chủ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc" width="​920"​ height="​690"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-06.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-06-768x576.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/>​ </​span></​p><​p style="​text-align:​ center"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Cách chọn màu sắc của tủ quần áo cho gia chủ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc 06</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Với một căn phòng hiện đại, diện tích nhỏ này thì lựa chọn một chiếc tủ thông minh màu trắng rất hài hòa với chiếc giường. Nó góp phần làm tăng lên sự ấm cúng, sang trọng cho căn phòng cũng như sẽ mang đến may mắn và hạnh phúc cho gia chủ.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt"><​img data-attachment-id="​31375"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​cach-chon-mau-sac-cua-tu-quan-ao-cho-gia-chu-gap-nhieu-may-man-hanh-phuc/​lua-chon-tu-cho-gia-chu-may-man-07/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-07.jpg"​ data-orig-size="​920,​706"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​lụa chọn tủ cho gia chủ may mắn 07" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-07.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-07.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-31375 size-full"​ title="​Cách chọn màu sắc của tủ quần áo cho gia chủ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-07.jpg"​ alt="​Cách chọn màu sắc của tủ quần áo cho gia chủ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc" width="​920"​ height="​706"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-07.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​07/​lụa-chọn-tủ-cho-gia-chủ-may-mắn-07-768x589.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Cách chọn màu sắc của tủ quần áo cho gia chủ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc 07</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify"><​span id="​II_Lien_he_don_vi_thiet_ke_thi_cong_noi_that_tu_quan_ao_thong_minh_chuyen_nghiep"><​span style="​font-size:​ 10pt">​II. Liên hệ đơn vị thiết kế, thi công nội thất tủ quần áo thông minh, chuyên nghiệp</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify"><​span style="​font-size:​ 10pt">​Hãy đến với chúng tôi để được tư vấn thiết kế nội thất chuyên nghiệp và sở hữu mẫu tủ quần áo chất lượng cao. Với những kiểu dáng hiện đại, trẻ trung, tính năng thông minh giúp tiết kiệm không gian phòng của bạn và nhiều sản phẩm nội thất thông minh hấp dẫn khác nhé!</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt">​Vietnamarch sẵn sàng tư vấn thiết kế cho mọi khách hàng trên toàn quốc. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt">​Công ty kiến trúc – nội thất VIETNAMARCH</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt">​VPTK:​ Số 61 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội – Việt Nam</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt">​Tel:​ 04.6681.2328 – Hotline: 0918.248.297 (24/​7)</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt">​Lịch làm việc: 8h30 – 17h30 từ T2 – T6, 8h30 – 12h30 T7</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt">​Website:​ vietnamarch.com.vn</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt">​Email:​ [email protected]</​span></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​63</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod? ​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n; ​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0; ​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window, ​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​); ​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​); ​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {   ​FB.init({ ​  appId : '​1151998881479874', ​  xfbml : true,   ​version : '​v2.5' ​  ​}); ​  ​}; ​    ​(function(d,​ s, id){   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​  if (d.getElementById(id)) {return;​} ​  js = d.createElement(s);​ js.id = id;   ​js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​  ​fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);   ​}(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Cách chọn màu sắc của tủ quần áo cho gia chủ gặp may mắn, hạnh phúc </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
home3102.txt · Last modified: 2018/12/20 02:19 (external edit)