User Tools

Site Tools


home3101

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

home3101 [2018/12/20 02:19] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dc/​George_Puchta_circa_1915.jpg/​220px-George_Puchta_circa_1915.jpg"​ width="​220"​ height="​303"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dc/​George_Puchta_circa_1915.jpg/​330px-George_Puchta_circa_1915.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dc/​George_Puchta_circa_1915.jpg/​440px-George_Puchta_circa_1915.jpg 2x" data-file-width="​744"​ data-file-height="​1024"/>​ <div class="​thumbcaption">​ George Puchta là thị trưởng từ năm 1916 đến 1917 </​div></​div></​div> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Executive_Powers">​ Quyền hành pháp </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Thị trưởng sẽ chủ trì tất cả các cuộc họp của Hội đồng thành phố Cincinnati. Thị trưởng có thể gọi một cuộc họp đặc biệt của hội đồng, nhưng ông có thể không có phiếu trong hội đồng. (S) ông có quyền đề xuất pháp luật để tranh luận giữa các hội đồng. Thị trưởng sẽ bổ nhiệm và có thể bãi nhiệm phó thị trưởng và chủ tịch của tất cả các ủy ban của hội đồng mà không có lời khuyên và sự đồng ý của hội đồng. ​ </​p><​p>​ Thị trưởng thành phố Cincinnati sẽ được công nhận là người đứng đầu và đại diện chính thức của thành phố cho tất cả các mục đích, trừ khi được quy định khác trong điều lệ thành phố của Cincinnati. (S) anh ta có thể bổ nhiệm một người quản lý thành phố sau một cuộc bỏ phiếu khẳng định của năm thành viên của hội đồng thành phố theo đề nghị của thị trưởng. ​ </​p><​p>​ Thị trưởng sẽ gửi một địa chỉ hàng năm cho hội đồng và công dân của thành phố báo cáo về tình trạng của thành phố và đưa ra các khuyến nghị cho việc thiết lập và đạt được các mục tiêu của thành phố trong tương lai.  </​p><​p>​ Trong thời điểm nguy hiểm hoặc khẩn cấp công cộng, thị trưởng, với sự đồng ý của hội đồng, có thể nắm quyền chỉ huy cảnh sát, duy trì trật tự và thực thi luật pháp. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Succession">​ Kế vị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Trong trường hợp tử vong, bãi nhiệm hoặc từ chức thị trưởng, Phó Thị trưởng thành phố Cincinnati sẽ thành công với văn phòng thị trưởng theo thành phố. điều lệ.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Cho đến khi điều lệ năm 1815, Chủ tịch hội đồng phục vụ tương đương với thị trưởng. Hai nguồn thống nhất trong danh sách của các Chủ tịch: <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​ [1] </​sup>​ <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​ [2] </​sup>​ </​p><​p>​ Trước năm 1925 (và kể từ năm 1999), thị trưởng <b> [19909021] đã được bầu trong một cuộc bầu cử riêng, đảng phái. ​ </​p><​p>​ Năm 1924, Charter Charter, một bên thứ ba địa phương, được thành lập. Nó đã bầu các thành viên của hội đồng thành phố và thị trưởng. Cho đến năm 1961, nhiều đảng viên Dân chủ đã chạy như Charterites. Đảng tập trung hoàn toàn vào chính quyền địa phương; do đó, nhiều người Charterite chuyển sang một bữa tiệc lớn khi tìm kiếm văn phòng bên ngoài Cincinnati. ​ </​p><​p>​ Từ năm 1925 đến năm 1998, thị trưởng đã được hội đồng thành phố lựa chọn trong số chín thành viên. ​ </​p><​p>​ Năm 1971, một liên minh gồm hai đảng, đảng Dân chủ và Hiến chương, đã vạch ra một kế hoạch chia sẻ quyền lực, bắt đầu từ năm 1973, dẫn đến một thị trưởng luân phiên. Sau một vài năm luân chuyển, họ quyết định rằng thành viên hội đồng thành phố nhận được nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử sẽ tự động trở thành thị trưởng. ​ </​p><​p>​ Năm 1999, Charlie Luken trở thành thị trưởng đầu tiên nhậm chức theo một hệ thống phục hồi trực tiếp của cuộc bầu cử thị trưởng. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Mayor_Firsts">​ Thị trưởng đầu tiên </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Năm 1900, Julius Fleischmann trở thành thị trưởng trẻ nhất của Cincinnati khi mới 28 tuổi. ​ </​p><​p>​ Dorothy N. Dolbey là nữ thị trưởng đầu tiên của Thành phố Cincinnati. ​ </​p><​p>​ Năm 2006, Mark Mallory là Thị trưởng người Mỹ gốc Phi được bầu trực tiếp đầu tiên của Trung Quốc. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​List_of_Mayors">​ Danh sách thị trưởng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span>​ ] </​span></​span></​h2> ​         <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1265 ​ Cached time: 20181130001406 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.252 seconds ​ Real time usage: 0.329 seconds ​ Preprocessor visited node count: 1061/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 82182/​2097152 bytes  Template argument size: 744/2097152 bytes  Highest expansion depth: 8/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 5342/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 0/400  Lua time usage: 0.079/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 2.37 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 193.645 1 -total ​  ​44.62% 86.408 1 Template:​Reflist ​  ​37.14% 71.920 2 Template:​Cite_book ​  ​25.50% 49.385 6 Template:​Navbox ​  ​22.28% 43.151 1 Template:​Infobox_official_post ​  ​19.09% 36.970 1 Template:​Infobox ​  ​15.76% 30.511 1 Template:​Cincinnati ​  8.45% 16.369 1 Template:​Cincinnati_Mayor ​  5.27% 10.214 3 Template:​Icon ​  2.53% 4.903 12 Template:​Party_shading/​Independent ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​800149-0!canonical and timestamp 20181130001406 and revision id 860928092 ​  ​--> ​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 +5 vị trí tối kỵ nên tránh khi kê giường ngủ 
 +<a href="​https://​bellahome.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Khi dọn tới ngôi nhà mới, một trong những điều bạn quan tâm nhất đó là phòng ngủ. Vì đây chính là nơi giúp bạn thư giãn, nghỉ ngơi sau quá trình làm việc vất vả. Một phòng ngủ lớn nhưng không biết cách bố trí cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của bạn.</​strong></​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Đặc biệt, vị trí đặt giường ngủ cũng rất quan trọng. Vị trí đặt giường ngủ trong ngôi nhà bạn đã thực sự đúng phong thủy chưa? Dưới đây là 5 vị trí tối kỵ nên tránh khi kê giường ngủ được các chuyên gia kiến trúc phong thủy của Vietnamarch tư vấn đến bạn !</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>&​gt;&​gt;​ Xem thêm</​strong>:​ <span style="​color:​ #​0000ff;"><​strong>​5 điều cấm kị trong cách thiết kế nội thất phòng cưới / Những điều kiêng kị khi sắp xếp giường ngủ</​strong></​span></​span></​p><​div id="​attachment_3198"​ style="​width:​ 810px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​3198"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​5-vi-tri-toi-ky-nen-tranh-khi-ke-giuong-ngu/​attachment/​26344667/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​26344667.png"​ data-orig-size="​800,​520"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​26344667"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​26344667-300x195.png"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​26344667.png"​ class="​wp-image-3198 size-full"​ title="​Những nơi tránh đặt giường ngủ."​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​26344667.png"​ alt="​Những nơi tránh đặt giường ngủ."​ width="​800"​ height="​520"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​26344667.png 800w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​26344667-300x195.png 300w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​26344667-90x60.png 90w" sizes="​(max-width:​ 800px) 100vw, 800px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Những nơi tránh đặt giường ngủ.</​span></​p></​div><​h3 style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​span style="​background-color:​ #​d5d5d5;">​1. </​span>​Giường ngủ dưới trần dốc.</​span></​h3><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Vietnamarch tư vấn thiết kế phòng ngủ hợp phong thủy. Khi nằm trên một chiếc giường ở phía trên là trần dốc, năng lượng của bạn sẽ bị đè nén nặng nề và phải chịu áp lực liên tục. Ban đêm là khoảng thời gian duy nhất để cơ thể có cơ hội phục hồi và tái tạo năng lượng. Ngủ dưới trần dốc sẽ kìm hãm hoạt động này, do đó sức khỏe của bạn có thể bị ảnh hưởng lâu dài. Ngoài ra, ngủ dưới dạng trần như vậy cũng gây ra sự bất ổn cảm xúc và gây ra năng lượng thấp.</​span></​p><​div id="​attachment_3200"​ style="​width:​ 810px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​3200"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​5-vi-tri-toi-ky-nen-tranh-khi-ke-giuong-ngu/​ke-giuong-ngu-6-copy/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​ke-giuong-ngu-6-copy.jpg"​ data-orig-size="​800,​520"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​ke-giuong-ngu-6 copy" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​ke-giuong-ngu-6-copy-300x195.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​ke-giuong-ngu-6-copy.jpg"​ class="​wp-image-3200 size-full"​ title="​Không nên đặt giường ngủ ngay bên dưới trần dốc."​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​ke-giuong-ngu-6-copy.jpg"​ alt="​Không nên đặt giường ngủ ngay bên dưới trần dốc."​ width="​800"​ height="​520"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​ke-giuong-ngu-6-copy.jpg 800w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​ke-giuong-ngu-6-copy-300x195.jpg 300w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​ke-giuong-ngu-6-copy-90x60.jpg 90w" sizes="​(max-width:​ 800px) 100vw, 800px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Không nên đặt giường ngủ ngay bên dưới trần dốc.</​span></​p></​div><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​2Giuong_ngu_gan_cua_phong"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​span style="​background-color:​ #​d5d5d5;">​2. </​span>​Giường ngủ gần cửa phòng.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Giường ngủ gần với cửa phòng ngủ bị xem là đại kỵ trong phong thủy, bởi cửa ra vào thường dẫn những luồng năng lượng mạnh nhất vào phòng. Nguồn năng lượng này có thể vượt mức năng lượng cơ thể cần có khi nằm nghỉ ngơi trên giường. Để tạo phong thủy tốt trong phòng ngủ, bạn cần nguồn năng lượng bổ dưỡng, thư giãn xung quanh giường.</​span></​p><​div id="​attachment_3199"​ style="​width:​ 810px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​3199"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​5-vi-tri-toi-ky-nen-tranh-khi-ke-giuong-ngu/​anh3/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​anh3.jpg"​ data-orig-size="​800,​520"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​anh3"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​anh3-300x195.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​anh3.jpg"​ class="​wp-image-3199 size-full"​ title="​Giường ngủ gần cửa phòng cũng là nơi không nên đặt."​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​anh3.jpg"​ alt="​Giường ngủ gần cửa phòng cũng là nơi không nên đặt."​ width="​800"​ height="​520"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​anh3.jpg 800w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​anh3-300x195.jpg 300w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​anh3-90x60.jpg 90w" sizes="​(max-width:​ 800px) 100vw, 800px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Giường ngủ gần cửa phòng cũng là nơi không nên đặt.</​span></​p></​div><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​3Giuong_ngu_doi_dien_voi_cua_ra_vao"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​span style="​background-color:​ #​d5d5d5;">​3. </​span>​Giường ngủ đối diện với cửa ra vào.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Theo <​strong>​kiến trúc phong thủy phòng ngủ</​strong>​ cho thấy rằng: giường ngủ có đầu giường hoặc chân giường kê đối diện với cửa phòng được đánh giá là những vị trí rất xấu. Vị trí này không những ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ mà còn gây cảm giác bất an, khiến bạn dễ gặp ác mộng và mất đi nguồn năng lượng vào sáng hôm sau.</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​4Ke_giuong_doi_dien_voi_guong"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​span style="​background-color:​ #​d5d5d5;">​4. </​span>​Kê giường đối diện với gương.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Một tấm gương đối diện với giường sẽ trực tiếp làm cạn kiệt năng lượng cơ thể khi ngủ. Ban đêm, khi con người ngủ là lúc khí năng yếu nhất, mà gương lại là vật có lực phản chiếu mạnh mẽ, dễ đẩy năng lượng của cơ thể ra ngoài. Hơn nữa, bạn còn có thể gặp ác mộng khi nằm đối diện với gương.</​span></​p><​div id="​attachment_3201"​ style="​width:​ 810px" class="​wp-caption aligncenter"><​img data-attachment-id="​3201"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​5-vi-tri-toi-ky-nen-tranh-khi-ke-giuong-ngu/​phong-thuy-phong-ngu2/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​phong-thuy-phong-ngu2.jpg"​ data-orig-size="​800,​520"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​phong-thuy-phong-ngu2"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​phong-thuy-phong-ngu2-300x195.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​phong-thuy-phong-ngu2.jpg"​ class="​wp-image-3201 size-full"​ title="​Kê giường đối diện gương sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới bạn."​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​phong-thuy-phong-ngu2.jpg"​ alt="​Kê giường đối diện gương sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới bạn."​ width="​800"​ height="​520"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​phong-thuy-phong-ngu2.jpg 800w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​phong-thuy-phong-ngu2-300x195.jpg 300w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​12/​phong-thuy-phong-ngu2-90x60.jpg 90w" sizes="​(max-width:​ 800px) 100vw, 800px"/><​p class="​wp-caption-text"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Kê giường đối diện gương sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới bạn.</​span></​p></​div><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​5Giuong_ngu_duoi_cua_so"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​span style="​background-color:​ #​d5d5d5;">​5. </​span>​Giường ngủ dưới cửa sổ.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Theo kiến trúc phong thủy, kê giường dưới cửa sổ, đặc biệt là phần đầu giường kê sát vào cửa sổ thì không tốt cho sức khỏe. Ban đêm là lúc cơ thể con người cần được bù lại năng lượng và được bảo vệ để tái tạo sinh lực. Do đó, thành đầu giường cần phải chắc chắn, phía sau đầu giường cũng phải có bức tường vững chắc. Nếu ngủ ngay dưới cửa sổ, bạn sẽ không có sự hỗ trợ cũng như bảo vệ nào.</​span></​p><​p style="​text-align:​ right;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Phòng tư vấn kiến trúc phong thủy Vietnamarch – Hotline: <span style="​color:​ #​ff0000;">​0918.248.297</​span></​strong></​span></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​176</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod? ​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n; ​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0; ​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window, ​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​); ​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​); ​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {   ​FB.init({ ​  appId : '​1151998881479874', ​  xfbml : true,   ​version : '​v2.5' ​  ​}); ​  ​}; ​    ​(function(d,​ s, id){   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​  if (d.getElementById(id)) {return;​} ​  js = d.createElement(s);​ js.id = id;   ​js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​  ​fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);   ​}(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +5 vị trí tối kỵ nên tránh khi kê giường ngủ </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
home3101.txt · Last modified: 2018/12/20 02:19 (external edit)